ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ - ОБУЧЕНИЯ 2018

Обучения 2018
 ОБУЧЕНИЕ - 2018

ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА
Договор № BG05M9OP001-1.021-0208 процедура чрез подбор на проекти „Обучения за заети лица”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски Социален Фонд.
Наименование на процедурата: „Обучения за заети лица”
Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
Наименование на проекта: „Инвестиране и повишаване на квалификацията на служителите в „Химкомплект-инженеринг АД”
 
Цели на проекта
Проектното предложение цели да повиши способността на заетите лица във “Химкомплект-инженеринг” АД, да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на фирмата, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места. В подкрепа на повишаването на качеството на работата в “Химкомплект-инженеринг” АД ще се проведе обучение за повишаване на КК 2 „Общуване на чужди езици” и КК 4 „Дигитална компетентност”.
И допълнителни специфични цели: 
- Популяризиране на приноса на ЕС и ОП РЧР;
- Ефикасно и ефективно управление на разходите, гарантиращо максимално качество на изпълнение срещу разумни средства;
Целите са в унисон със Стратегическата цел на ОП, която е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Предвидено е целите да се изпълнят посредством предоставянето на възможност да се придобият нови знания и умения от заети лица, за да се гарантира достъп до качествено образование и обучение за всички, да се разкрият възможности за трудова реализация и като резултат от всички целенасочени действия да се постигне икономическо и социално сближаване.
Основни дейности: 
В подкрепа на повишаването на качеството на работата в “Химкомплект-инженеринг” АД ще се проведе обучение за повишаване на Ключови ксомпетентности:
Дейност 1: Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” ;
Дейност 2: Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.
Обща стойност на проекта: 30 085 лв., от които 
25 572.25 лв. европейско  и
 4 512.75 лв. национално съфинансиране.


Начало: 02.04.2018 г.
Край: 02.04.2019 г.