Дейности

Проучвания и анализи

 • прединвестиционни проучвания: геоложки, хидроложки и геодезични, на строителни площадки и други
 • оценка на действащи и новоизграждани обекти
 • предпроектни дейности

Проектиране

 • технологично проектиране, в т.ч. решения по здравословни и безопасни условия на труд, екологични решения и други
 • тръбопроводен транспорт в областта на химическата и газова промишлености и в други отрасли
 • автоматизация на технологичните процеси
 • технологични съобщителни връзки
 • технологични тръбопроводни комуникации
 • компресорни станции за природен газ
 • отоплителни, вентилационни, климатични и други инсталации
 • конструктивни разработки на нестандартно оборудване
 • резервоари, колонна апаратура, топлообменници, подемно-транспортни машини 
 • електрообзавеждане на промишлени обекти
 • архитектурно и строително проектиране на промишлени, обществени, жилищни сгради и съоръжения, градоустройствени решения и други
 • външни и вътрешни водопроводни и канализационни инсталации, водоочистни съоръжения и други
 • разработване на кадастрални планове и карти, генерални планове, вертикална и хоризонтална планировка, пътища,             ж.п. линии, комуникационни планове, топографогеодезични работи, благоустройствени планове, земеразделяне и други
 • Извършване на съгласувателни процедупи по проекти

Строителен мениджмънт

 • технически контрол по изпълнението на проектите, авторски надзор
 • въвеждане в експлоатация на инсталации;
 • консултации при закупуването на оборудване за изграждани обекти

Маркетинг и търговска дейност

 • внос-износ на комплектни обекти, машини, съоръжения и резервни части
 • покупко-продажба на лицензи, ноу-хау
 • внос-износ на химически продукти и други видове стоки
 • провеждане на маркетингови проучвания, поддържане на връзки с обществеността и реклама
 • управление на недвижими имоти