Интегрирана Система за Управление

В "Химкомплект-Инженеринг" АД е разработена, документирана, внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. Стремежът е непрекъснато да се подобрява ефикасността и ефективността й в съответствие с политиката на дружеството и изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015.
Целта е да се гарантира, че всички процеси, дейности и ресурси, които имат отношение към качеството, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд ще бъдат планирани, контролирани и документирани в съответствие с изискванията на стандартите и  нормативните документи.
Интегрираната система обхваща маркетинг, инженеринг, управление в проектирането, търговия с оборудване, резервни части и стоки, тя е разработена за цялото дружество като единна система и се прилага и поддържа във всички структурни звена.
В "Химкомплект-Инженеринг" АД е създадена необходимата организация на работа, позволяваща чрез структурирани каталози на процедури, вътрешни правила и норми и регистриращи документи да се изпълняват изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015. 
От м. март 2019 започна процедура по сертифицикация на интегрираната система по стандарта ISO45001:2018.