История

«ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ» АД  -  52 ГОДИНИ ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ
 
1962 - ХИММЕТАЛУРГПРОЕКТ институт за проучване и проектиране на обекти за химическа промишленост и металургията
1971 - ХИМПРОЕКТ – проектантска организация
1973 - ХИМПРОЕКТ-София  - комплексен институт за проучване и проектиране
1977 - ХИМКОМПЛЕКТ – инженерингова стопанска организация
1987 - ХИМКОМПЛЕКТ – технологичен комбинат за инженерингова дейност
1991 - ХИМКОМПЛЕКТ- ИНЖЕНЕРИНГ  ЕАД – акционерно дружество      100% държавно участие
2001- ХИМКОМПЛЕКТ- ИНЖЕНЕРИНГ  АД – акционерно дружество      100% частно участие
 
"ХИМКОМПЛЕКТ- ИНЖЕНЕРИНГ"  АД с предмет на дейност маркетинг, инженеринг, ръководство, управление и надзор  в проектирането, строителството и монтажa; търговия със стоки, машини и материали, представителство и дистрибуторство на български и чужди фирми, управление на недвижими имоти, консултантски, лизингови и други услуги в страната и чужбина,  дейности по кадастъра-създаване на кадастър и извършване на геодезически измервания.