Консултантски услуги

Клиент Вид и капацитет на инсталацията Вид на инженеринговата услуга
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД- СОФИЯ           2016-2017  Подготвително /прединвестиционно/ проучване с технико-икономически анализ на състоянието на техническото оборудване на три компресорни станции - КС Лозенец,КС Ихтиман и КС Петрич - и необходимост от модернизация    Предпроектни проучвания.
Консултантски услуги.
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД - СОФИЯ  2014 Междусистемна /газова/ връзка Турция-България /ITB/- предпроектни проучвания. Провеждане на процедура по ЗООС и ЗБР за преценка необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост;Изготвяне на екологични решения /ОВОССС/.  Предпроектни проучвания.
Консултантски услуги.
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
СОФИЯ           2015
Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия. Разработване на "План за управление и мониторинг на околната среда". Провеждане на процедура по ЗООС за преценка необходимостта от Екологична оценка на планове и програми. Технически порект.
Консултанстки услуги.
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД - СОФИЯ              2013-2014 Модернизация на компресорни станции чрез интегриране на нискоемисионни ГТКА в КС Странджа, КС Лозенец, КС Ихтиман, КС Петрич. Разработване на част "Екологични решения" - емисии вредности, съгласно Комплексно разрешително.  Технически и работен проект. Консултантски услуги
"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД ПАНАГЮРИЩЕ  2012-2013 Ремонтни халета, изготвяне на част "Екологични решения"-управление на отпадъци, емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и др. Работен проект, Консултантски услуги
ILF CONSULTING ENGINEERS - ГЕРМАНИЯ 2013 Проект "Газопровод "Набуко-Запад" Консултантски услуги по разширен               технически проект
"АГРОПОЛИХИМ" АД ДЕВНЯ             2013 Резервоар за течен амоняк V-16001 Авторизация на работен проект
"МАТИНЕС С. ФЕРНАНДЕС" - ИСПАНИЯ 2009 "Девня Цимент" АД - Реконструкция Авторизация на работен проект
ТЕКФЕН - ТУРЦИЯ
"ИТИ" ООД - СОФИЯ  
2006-2009
ТЕЦ Марица-Изток 1 - Нови мощности.
Стоманена подпорна конструкция.
Съдове под налягане
Консултант по оценка на съответствието.
Статистически изчисления.
Машинно-конструктивна документация
"ГРАМЕР" АД- ТРУДОВЕЦ 2007 Завод за авто-тапицерия. Разширение на
производствена сграда
Тръжна документация. Идеен инвестиционен проект. Управление на проекта
"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД- КОЗЛОДУЙ            2007 Хващане на дренажи по естакада Работен проект. Авторски надзор.
Техническа помощ.
"ЕQE BULGARIA" АД - СОФИЯ                 2005 "АЕЦ Козлодуй" - сеизмично изследване на тръбопроводи Работен проект по механична
обосновка на опорите
"СОЛВЕЙ СОДИ" за "ДЕВEН" АД - ДЕВНЯ
2004
Обновяване на електрическата мрежа -
ново ГРУ 20кV
Работен проект
"БУЛГАРГАЗ" ЕАД-СОФИЯ  2006 Газо-измервателна станция Павликени.
ГИС Бухово. КС Лозенец - съоръжения за разделяне на газопровод
Оценяване на съответствието на инвестиционния проект - комплексен доклад.
План по безопасност и здраве  
"БУЛГАРГАЗ" ЕАД-СОФИЯ 2006 ГИС Дупница Оценяване на съответствието на инвестиционния
проект. План за безопасност и здраве. Упражняване на строителен надзор
"БУЛГАРГАЗ" ЕАД- СОФИЯ                  2004 ПГХ Чирен - ел.захранване на станция за катодна защита. ГРС Перник от ТП Огоста. Оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражнаване на строителен надзор