Нефтопроводи, газопроводи и компресорни станции

Клиент

Вид и капацитет на инсталацията Вид на инженеринговите услуги
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД - СОФИЯ
2016-2017
Подготвително /прединвестиционно/ проучване с технико-икономически анализ на състоянието на техническото оборудване на три компресорни станции - КС Лозенец, КС Ихтиман и КС Петрич - и необходимост от модернизация.  Предпроектни проучвания.Технико-икономически анализ. Оценка на разходите. Екологични решения. 
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД - СОФИЯ         2015 Междусистемна /газова/ връзка Турция-България Предпроектни проучвания.Разработване на варианти.Оценка на разходите. Екологични решения.
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   2015 Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия Технически и работен проект. ПУП-окончателен проект. 
"ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД       2015 БТГ/Подземногазохранилище Чирен -Експлоатационен сондаж Е-72 Работен проект
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД - СОФИЯ                    2014 ПГХ Чирен - подмяна на тръби на открит ВОЦ на ГМК Работен проект
"ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД-СОФИЯ
за "БУЛГАРТРАНСГАЗ"ЕАД       2013-2014-2015
Модернизация на 4 Компресорни станции с       6 нискоемисионни ГТКА- КС Странджа, КС Лозенец,   КС Ихтиман и КС Петрич Технически и Работен проект
"СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД-ПАЗАРДЖИК  за 
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД   2013-2014 
Ремонт на магистрален продуктопровод-преизолация Работен проект
"МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД - СОФИЯ  
2012
Лукойл-Нефтофим Бургас - Резервоар за керосин /Jet A/ - 20 000 m³ Работен проект
"МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД - СОФИЯ
2009-2010
Петролна база Сливен-резервоари за керосин 2х500m³ и 6х2000m³ Работен проект
"НАБУКО ГАЗПАЙПЛАЙН ИНТЕРНЕШЪНАЛ" ГмбХ Виена, Австрия                2009-2013 Газопровод Набуко в участъка на територията на Р.България - 422km, диам.1422mm, 100 bar Разширен технически проект. Избор на варианти за трасе.Одобрен ПУП-ПП-окончателен проект. ГИС база данни за целия проект.
"МКИ-Водстрой" ДЗЗД Държавен резерв                       2009-2011 Реконструкция и модернизация на петролни бази: Сливен, Първомай, Антон, Поликраище Сливен-РП, Антон-РП, Първомай-РП, Поликраище-идеен и РП
"БУЛГАРТАНСГАЗ" ЕАД - ПГХ Чирен  "Прима Билд" ООД - София 2009 Основно обновяване на канализационна мрежа

Склад за тръби-авариен запас
Идейни решения. Работен проект 

Предварителни проучвания. Работен проект
"БУЛГАРТАНСГАЗ" ЕАД 
ПГХ ЧИРЕН                   2008
- Реконструкция на РУ 0,4 kV и 20 kV , изграждане на кабелна мрежа

- Авариен газов агрегат 750 kVА
Работни проекти
"БУЛГАРТАНСГАЗ" ЕАД -СОФИЯ   2008 Преносен газопровод високо налягане и АГРС Силистра Ду 300 дълж. 80 км Технически и работен проект, съгласуване
"ИНСА ОИЛ" - РАКОВСКИ         2007/2006 Нова сяроочистваща инсталация -           115 хил. т/г. Техническо задание и идеен проект
Авторски надзор и техническа помощ
Работен проект
Генплан и вертикална планировка
"ЛУДАН ИНЖЕНЕРИНГ" РУМЪНИЯ                   2006 Нова сяроочистваща инсталация-резервоарен парк за течни горива Работен проект-всички части
ПДНГ/ "БЪЛГАРСКА СОНДАЖНА КОМПАНИЯ" ЕООД - СОФИЯ   2006 ПГХ Чирен Сондаж Е-71 технологична площадка, подходен път, обвръзка с шлейф Работен проект
"ДЕКСИЯ БЪЛГАРИЯ" - СОФИЯ 2006 Газопроводна връзка Русе-Гюргево ПУП, Работен проект
WINTERSHALL, Швейцария       2006 Газопроводна връзка Русе-Гюргево Предварителни проучвания-актуализация
"ХИМРЕМОНТСТРОЙ" ООД- Враца 2006 АГРС Челопечене и преносен газопровод Инвестиционен проект и геодезично заснемане
"КОСТЕНЕЦ ХХИ" АД- СОФИЯ    2006 Индустриален газопровод за ко-генерация Работен проект
ОРАНЖЕРИИ "ГИМЕЛ"-СОФИЯ 2005 Газификация на втори стопански двор-   с. Звъничево Работен проект. Авторски надзор
"БУЛГАРГАЗ" ЕАД - СОФИЯ     2005 Захранване с природен газ на гр. Банско, гр. Разлог, с. Добринище и с. Баня Перспективни проучвания, варианти за технологична схема на преносен газопровод, ПУП, технико-икономическо сравнение
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
СИЛИСТРА
                2005
ПУП за преносен газопровод Добрич-Силистра ПУП, варианти за технологична схема на преносен газопровод, варианти за трасе, технико-икономическо сравнение
"ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ"  АД-  
СОФИЯ  /СОГ-ИРАК/   2004
Резервоари-осветителни, заземителни и мълниеотводни  инсталации РП по част ЕЛ
"БУЛГАРГАЗ" ЕАД - СОФИЯ     2004 Магистрален газопровод "Набуко" от Иран до Западна Европа, участък  за България Избор на трасе, технологични площадки, перспективни проучвания и ОВОС
"ЕВИФРУСИЧ" ООД - СОФИЯ   2004 Рехабилитация и модернизация на КС Кардам 2, Булгаргаз ЕАД Технически и РП
"ЕВИФРУСИЧ" ООД - СОФИЯ   2004 Рехабилитация и модернизация на КС Лозенец, Булгаргаз ЕАД Технически и РП
AMBO, САЩ                               2002 Трансбалкански нефтопровод, избор на генерално направление ПП
MAN TURBO за БОТАШ, Турция                    2000-2002 Газопровод Иран - Турция КС Догубаязит РП
"СОФАРМА" АД - СОФИЯ          2002 Газопровод и газификация реконструкция на парокотелна централа РП
"БУЛГАРГАЗ" ЕАД/
"ГЛАВБОЛГАРСТОЙ" АД-СОФИЯ 2001-2003
ПГХ Чирен.Инсталация за изсушаване на природен газ.
Реконструкция на РУ 0.4 и 20 кV 
РП
"БУЛГАРГАЗ" ЕАД-София        2000-2001 Транзитен газопровод: Гърция -Македония-Сърбия с.Росен - КС Ихтиман D 40", L46 км. РП
"БУЛГАРГАЗ" ЕАД - СОФИЯ     1992-1998 Транзитен газопровод: Русия- Гърция-Турция-Сърбия-Македония (български участък) L=860 км; D= 20-48" РП
ГИПРОГАЗЦЕНТЪР - РУСИЯ   1998 Концепция за развитието на системата от транзитни газопроводи в България до 2010 г. ПП
Pipeline Integrity International, Англия                          1997 Мониторинг на газопроводната система PHARE Проект BG 9411-02-02
Sofres Conseil, Франция           1996 Оценка на потреблението на LPG в България Маркетингово проучване
PHARE Проект BG 9107-030-12
Pipeline Eng.GmbH, Германия   1996 Газопровод Иран - Европа ПП
КОНСОРЦИУМ ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ-ВАРНА                       1995 Газопроводи за индустриална зона Добрич, L=6,5км; D=14" и Търговище, L=7км; D=14" РП, ТП
"БУЛГАРГАЗ" ЕАД - София       2001-1987 Компресорни станции
Странджа 18.9 MW (3 бр)
Лозенец 41.1 MW (7 бр)
Кардам-1 и 2 31.5 MW (5бр)
Петрич 12.6 MW (2 бр)
Ихтиман 18.9 MW (3 бр)
Провадия 41.2 MW (4 бр)
РП, ДО, ТП
"БУЛГАРГАЗ"- София         
1974-1984-1985
Магистрален газопровод
Северен пръстен L=364 km, D=28" 
Южен пръстен L=456 km, D=28"
Разпр. газопр. L=500 km, D=4-20"
РП, ТП
Легенда:
Предварителен проект - ПП
Предварително проучване - Пр.П
Техническа помощ - ТП
Работен проект - РП
Доставка на оборудване - ДО