Неорганични химически производства

Клиент Вид и капацитет на инсталацията Вид на инженеринговата услуга
"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - ПАНАГЮРИЩЕ   2015 Две нови сорбционни колони в цех "Сорбционна инсталация" Идейно решение, работен проект и авторски надзор
"КОНТУР ГЛОБАЛ -МАРИЦА ИЗТОК 3" АД -с.МЕДНИКАРОВО 2015 Склад за химически вещества.
Реконструкция и подобрение на площадка за отработени масла.
Работен проект
"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - ПАНАГЮРИЩЕ   2015 Преустройство и ремонт на стаи на сграда  "Управление 1" 
Хидроизолация Sarnafil на покрив на сграда "Управление 1" 
Идейни решения и работен проект
Работен проект и авторски надзор
"ТЕХНОМЕТАЛ" ЕООД - София,
2015 г.
"Солвей Соди" АД,Девня - КМ и КМД документация за метални конструкции на площадка за електрофилтър Работен проект
"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД - Пирдоп
2015 г.
Инсталация за допълнителна очистка на електролита - 4 мª/час Работен проект
SNC LAVALIN  / "ХАРМОНИ 2012"
гр. Кърджали             2014 г.
Модернизация и разширение на Цинков завод - Нов пържилен цех и система за сярна киселина Технически проект
Идеен проект на Outotec
"АГРОПОЛИХИМ" АД 
гр.Девня   2014 г.
Подобрения в производство МАР в цех                  "TSP/МАР/DAP" Работен проект
Идеен проект на INCRO
"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД -  гр.Пирдоп  2014/2015 г.   Инсталация за извличане на никелов сулфат от електролит Идеен проект
"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД - гр.Пирдоп    2013/2014 г. Монтаж и пуск на филтър-преса за фаялит в цех
"Обогатителна фабрика"      - 200 000  т/г.   
Работен проект
"КОНТУРГЛОБАЛ - МАРИЦА ИЗТОК 3" АД  с. Медникарово    2014 г. Реконструкция на помещение за свежи масла Работен проект
"ТЕХНОМЕТАЛ" ЕООД - София 2014 г. "Солвей-Соди" АД-Девня, МК документация за резервоари                       под налягане -  36 м³   Работен проект
"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - ПАНАГЮРИЩЕ  2013 Избор и монтаж на система за улавяне на метални късове от натрошена руда Работен проект
"АГРОПОЛИХИМ" АД - ДЕВНЯ 2013 Надграждане на охладител за готов продукт Solex Работен проект
"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД -ПАНАГЮРИЩЕ  2013 Преместваемо ремонтно хале за ЦПТ ІІ Работен проект
"МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД - СОФИЯ 2013 Производствена база "Кремиковци" - противопожарен водопровод с ПП резервоар и помпена станция Работен проект
"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД - ПИРДОП             2012/2013 Нова мазутна станция, захранваща анодни пещи- 2.2 т/час Работен проект
"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - ПАНАГЮРИЩЕ   2012/2013/2015 Реконструкция и модернизация на кухня-майка със столова в АБК"Рудник" и 2 броя разливни и столови помещения /2000 души/дневно/ Идеен и работен проект
"АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД - ПАНАГЮРИЩЕ    2012/2013 Изграждане на нова площадка за ремонт на основни руднични машини - площ 5.4 дка Работен проект
"АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД - ПИРДОП              2012/2013 Сгъстител D=6m и подвръзване към ПСОВ Работен проект
"КОНТУР ГЛОБАЛ -МАРИЦА ИЗТОК 3" АД -с.МЕДНИКАРОВО 2012 Резервоар за аварийно събиране на хим.съединения и разтвори и за разтоварище на FeCl3 - V=7м³  Технически и работен проект и авторски надзор
"АГРОПОЛИХИМ" АД - ДЕВНЯ 2011 Нов цех за производство на разтвор на амониев нитрат -
1250 т/ден 
Работен проект-части: КТТ, ЕЛ, Водооборотен цикъл, Екологични решения 
CHEMOPROJECT a.s., ЧЕХИЯ за "АГРОПОЛИХИМ" АД   2011 Нов цех за производство на разтвор на амониев нитрат - 1250 т/ден ПОИС, ПБЗ, КМД за сградна инсталация
"АГРОПОЛИХИМ" АД - ДЕВНЯ 2011 Реконструкция на "Суха част" в цех "Торове" за производство на разтвор на амониев нитрат Работен проект
"АГРОПОЛИХИМ" АД - ДЕВНЯ 2009 Цех за TSP/MAP/DAP Отделение "Омасляване на готов продукт" 65 т/час Работен проект
"ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД ДЕВНЯ 2008 Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на клинкер и цимент
- ново кабелно трасе 6kV
- ново трасе за канализация
- ново трасе за промишлен газопровод-6 atm, 6km
Работен Проект
"НЕОХИМ" АД Димитровград 2008 Цех за амониев хидрогенкарбонат Идеен проект
"АГРОПОЛИХИМ" АД ДЕВНЯ 2008 Нов резервоар за течен тор UAN 20000 т Работен Проект
"АГРИЯ" АД ПЛОВДИВ 2008 Цех за ДТК-разширение на складове за течни суровини-серовъглерод, натриева основа и етилендиалин Работен Проект
"ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД ДЕВНЯ 2007 Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на клинкер и цимент Идеен инвестиционен Проект
"КУМЕРИО МЕД" АД ПИРДОП 2007/2006 Подаване на газове от шпурове към технологичен въздух / за мазутни горелки / от топилна пещ Предварително проучване
"АГРОПОЛИХИМ" АД ДЕВНЯ 2007/2006 Нова инсталация за изпарение на фосфорна киселина Работен Проект
"КУМЕРИО МЕД" АД ПИРДОП 2007/2006 Нова рафинерия за електролитна мед - 180 хт/г. Базисен, технически и работен проект
"НЕОХИМ" АД Димитровград 2007/2006 Неохим 21 век - реконструкция и модернизация Предварително проучване
Схема на усилията върху неподвижните опори за тръбопроводи, естакада 2
"ЮМИКОР МЕД" АД ПИРДОП 2005 Пречистване на свободни металургични газове. Инсталация за варно мляко РП, доставка, монтаж, надзор на пуска
"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" БЕЛИ ИЗВОР 2005 Подготовка и смилане на въглища- разширение РП, конструктивно-машинна документация
"АГРОПОЛИХИМ" АД ДЕВНЯ 2004 Реконструкция на цех "Троен суперфосфат" за производство на MAP/DAP/NPK РП
"СОЛВЕЙ СОДИ" АД - ДЕВНЯ 2004 Помпена станция за свежа вода РП
"ЮМИКОР МЕД" АД- ПИРДОП 2003 Инсталация за обработка на анодни шлаки Пр.П
"ЮМИКОР МЕД" АД - ПИРДОП 2003 Регенеративни отделения в цех "Електролизно производство" РП
"БЕЛОИЗВОРСКИ ЦИМЕНТ" HOLDERBANK          2002 Подготовка и смилане на въглища- модификация на дозиращата система за въглища/петрококс РП, техническа помощ
"СОЛВЕЙ СОДИ" АД - ДЕВНЯ 1997-1998 Разширение на инсталация за тежка сода Работен проект, техническа помощ. Под-изпълнител на
SNC Lavalin,Belgium 
Легенда:
Предварителен проект - ПП
Предварително проучване - Пр.П
Техническа помощ - ТП
Работен проект - РП
Доставка на оборудване - ДО