Проекти в областта на околната среда

Клиент Вид и капацитет на инсталацията Вид на инженеринговата услуга
"СТРОЙМОНТАЖ"      
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД - СОФИЯ       2007 Изготвяне на Заявление за Комплексно разрешително за предотвратяване и контрол
на замърсяванията /КПКЗ/ за 6 КС-Кардам, Провадия, Лозенец,Странджа,Ихтиман и Петрич 
Консултантски услуги
"КЕРАМАТ" АД - КАСПИЧАН       2005 Изготвяне на Заявление за Комплексно разрашително за предотвратяване и  контрол на замърсяванията /КПКЗ/ за тухларни заводи в Каспичан, Дивдядово и Ветрище Консултанстки услуги
"ВИДАХИМ" АД - ВИДИН         2005 Депо за производствени отпадъци Консултации. План за привеждане в съответствие с нормативните изискнавия
"ВИДАХИМ" АД- ВИДИН           2004 Изготвяне на Заявление за Комплексно разрешително
за предотвратяване и контрол на замърсяванията /КПКЗ/
за ТЕЦ Видахим
Консултантски услуги
"СТРОЙКЕРАМИКА" АД МЕЗДРА          2004 Изготвяне на Заявление за КХКЗ за тухларни заводи в Мездра и Враца Консултантски услуги
"ТЕРРА 2000" ООД ПЛЕВЕН                2004 Изготвяне на Заявление за КПКЗ за тухларни заводи в Луковит и Червен бряг Консултантски услуги
БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  - СОФИЯ             2003 План за действие по отстраняване на устойчивите органични замърсители Предварителни проучвания
ЕКО "ЕЛШИЦА" ЕООД- ЕЛШИЦА   2001 Хвостохранилище Елшица. Капсуловане срещу запрашаване и биологична рекултивация. Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
"EQE BULGARIA" АД - СОФИЯ      2002 ТЕЦ Марица-Изток 2 - Технико-икономическо проучване за реализация и депониране на гипс от СОИ на бл.7 и 8 Предварителен доклад
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ                         1997 Предложение за възстановяване на терените с въглищни отпадъци край гр. Твърдица
Проект по програма  PHARE BG9310-03-05-03