Сертификат за съответствие с ISO 14001:2015

Сертификат за съответствие с
ISO 14001:2015 Рег. № CH11/0204

Система за управление на околната среда
 
През месец февруари 2011 г. „Химкомплект-Инженеринг” АД финализира дейности по разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004 и интегрирането й към сертифицирана вече Система за управлeние на качеството в съответствие с ISO 9001:2008. Доказателство за ефикасното действие на Системата за управление на околната среда, за ангажираността на ръководството и за конкретните ангажименти на всички служители на дружеството е полученият сертификат от международната сертифицираща организация SGS под акредитацията на SAS, Швейцария.
Системата е с обхват: „Маркетинг, инженеринг, управление в проектирането, търговия с оборудване и резервни части”.

През м.август 2018 г. е проведен ре-сертификационен одит на внедрената и сертифицирана Система за управление на околната среда от СЖС България ЕООД под акредитацията на Изпълнителна агенция "БСА", България. Издаден е сертификат за съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 с Рег. № CH11/0204 с валидност от 13.09.2018 г. до 09.02.2020 г.

ISO 14001 изисква фирмите да определят техните въздействия върху околната среда и непрекъснато да подобряват изпълнението на поставените цели.

Нашата политика цели все по-добро удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите ни и постигане на съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания по околна среда.

Ефикасното действие на Системата за управление на околната среда гарантира нашето обвързване с опазването на околната среда, като неразделна част от фирмената стратегия.

Непрекъснатото подобряване и постигане на цели по предотвратяване на замърсяването на околната среда включва прилагането на коригиращи и превантивни действия в работата на дружеството, както и разработване на проекти с екологични решения, управляващи установените въздействия върху околната среда.