Сертификат за съответствие с ISO 9001:2015

Сертификат за съответствие с
ISO 9001:2015 Рег. № BG15/93010

Система за управление на качеството

След проведен през декември 2000 г. сертификационен одит на Системата за управление на качеството в „Химкомплект-Инженеринг” АД, международната сертифицираща организация SGS издаде сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001:1994, валиден от 11.01.2001 г. Системата е ре-сертифицирана през 2003 г., 2007 г., 2010 г., 2012 г. и 2015 г. През август 2018 г. СЖС България ЕООД проведе пореден одит за ре-сертификация на Системата за управление на качеството в „Химкомплект-Инженеринг” АД, в резултат на който дружеството получи сертификат за съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015, издаден от SGS под акредитацията на Изпълнителна агенция "БСА", България, за следните дейности: „Маркетинг, инженеринг, управление в проектирането, търговия с оборудване и резервни части”.

Ефикасното функциониране на Системата се осъществява чрез спазване на основния принцип: “Управлението на качеството – неделима част от управлението на фирмата”.
Ръководството на „Химкомплект-Инженеринг” АД прилага и поддържа политика по качеството, ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите при спазване на законовите и нормативни изисквания.

Контролът на функциониране на Системата за управление на качеството включва периодични вътрешни одити от обучени вътрешни одитори.
Ежегодно сертифициращата организация провежда контролен одит на сертифицираната Система.

„Химкомплект-Инженеринг” АД непрекъснато следи информацията, свързана с възприемането от клиенти на степента, до която са удовлетворени техните изисквания.