Сертификат за съответствие с BS OHSAS 18001:2007

Сертификат за съотвествие с
BS OHSAS 18001:2007  Рег. № CH 11/0205

Система за управление на здравето и безопасността при работа
 
През месец февруари 2011 г. „Химкомплект-Инженеринг” АД финализира дейности по разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с BS OHSAS 18001:2007 и интегрирането и към сертифицирана вече Система за управлeние на качеството в съответствие с ISO 9001:2008. Доказателство за ефикасното действие на Системата за управление на здравето и безопасността при работа, за ангажираността на ръководството и за конкретните ангажименти на всички служители на дружеството е полученият сертификат от международната сертифицираща организация SGS под акредитацията на SAS, Швейцария.
Системата е с обхват: „Маркетинг, инженеринг, управление в проектирането, търговия с оборудване и резервни части”.
През декември 2016 г. е проведен ре-сертификационен одит на внедрената и сертифицирана Системата за управление на здравето и безопасността при работа от СЖС България ЕООД под акредитацията на Изпълнителна агенция "БСА", България. Издаден е сертификат за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 с Рег. № CH11/0205 с валидност от 10.02.2017 г. до 09.02.2020 г.

Ръководството на „Химкомплект-Инженеринг” АД трайно и последователно прилага и поддържа политика, ориентирана към създаването на здравословни и безопасни условия на труд.

Чрез внедрената и сертифицирана Система „Химкомплект-Инженеринг” АД демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, управление, свързано с минимизиране на рисковете за здравето на своите служители и тези, към които е насочена дейността му, при строго съблюдаване на законовите и нормативни изисквания.